Rregullore 105/2016 ''Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre''

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 105
Data: 05.10.2016
Hyn në fuqi: 09.11.2016
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 25.10.2016
Kategoria: Mbikëqyrja
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të kursim-kreditit dhe Unioneve të tyre.