Rregullore 105/2016 ''Për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre'' version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 105 (i ndryshuar)
Data: 05.10.2016
Hyn në fuqi: 23.04.2020
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 08.04.2020
Kategoria: Mbikëqyrje
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për administrimin e rrezikut në veprimtarinë e shoqërive të kursim-kreditit dhe Unioneve të tyre.