Rregullore 48/2013 ''Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 48 (I ndryshuar)
Data: 31.07.2013
Hyn në fuqi: 09.05.2018
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 09.05.2018
Kategoria: Mbikëqyrja
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare
Objekti i kësaj rregulloreje është: a) përcaktimi i kritereve dhe rregullave për llogaritjen e raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit; dhe b) përcaktimi i nivelit minimal të raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu