Rregullore 48/2013 ''Për raportin e mjaftueshmërisë së kapitalit'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 48 (I ndryshuar)
Data: 31.07.2013
Hyn në fuqi: 01.06.2020
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 19.02.2020
Kategoria: Mbikëqyrje
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare

Objekti i kësaj rregulloreje është: a) përcaktimi i kritereve dhe rregullave për llogaritjen e raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit; dhe b) përcaktimi i nivelit minimal të raportit të mjaftueshmërisë së kapitalit.

Shënim: Vendimi nr.7, datë 5.2.2020 hyn në fuqi në datë 1.6.2020, me përjashtim të shfuqizimit në nenin 24, pika 3, i cili hyn në fuqi në 1.9.2020.