Rregullore 59/2008 ''Mbi transparencën për produktet dhe shërbimet bankare e financiare'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 59 (I ndryshuar)
Data: 29.08.2008
Hyn në fuqi: 01.03.2018
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 14.02.2018
Kategoria: Mbikëqyrje
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave mbi mënyrën dhe formën e dhënies së informacionit për klientët mbi produktet dhe shërbimet bankare e financiare të ofruara nga subjektet e kësaj rregullore, me qëllim sigurimin e transparencës dhe mbrojtjen e klientit.