Rregullore 67/2016 ''Për kërkesat minimale të sigurisë, në ambientet ku kryhen veprimtaritë bankare dhe financiare dhe për transportin e vlerave monetare'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 67 (I ndryshuar)
Data: 01.06.2016
Hyn në fuqi: 09.11.2016
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 25.10.2016
Kategoria: Mbikëqyrje
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave minimale të sigurisë për ambientet në të cilat ushtrohen veprimtaritë bankare dhe/ose financiare, me qëllim zhvillimin normal dhe në mënyrë të sigurt të këtyre veprimtarive