Rregullore 72/2017 ''Për planet e rimëkëmbjes së bankave''

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 72
Data: 06.12.2017
Hyn në fuqi: 05.01.2018
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 21.12.2017
Kategoria: Mbikëqyrje
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave mbikëqyrëse për planet e rimëkëmbjes së bankave dhe të grupeve bankare, lidhur me: përmbajtjen e planeve të rimëkëmbjes dhe të planeve të thjeshtuara të rimëkëmbjes, mënyrën dhe afatin për paraqitjen dhe përditësimin e tyre; kuadrin minimal të treguesve cilësorë dhe sasiorë, që përfshihen në planet e rimëkëmbjes; si dhe kriteret minimale mbi të cilat kryhet vlerësimi i planeve të rimëkëmbjes nga Banka e Shqipërisë.