Rregullore 10/2014 ''Për administrimin e rrezikut nga ekspozimet e mëdha të bankave'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 10
Data: 26.02.2014
Hyn në fuqi: 10.07.2015
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 10.07.2015
Kategoria: Mbikëqyrje
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe kritereve për llogaritjen, mbikëqyrjen dhe raportimin e ekspozimeve të mëdha të bankës ndaj një personi/klienti ose grupi personash/klientësh të lidhur ndërmjet tyre ose me bankën, për qëllim të administrimit të rrezikut që rrjedh nga ekspozimi i përqendruar ndaj tyre.