Rregullore 48/2015 ''Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare''

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 48
Data: 01.07.2015
Hyn në fuqi: 01.06.2018
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 24.04.2018
Kategoria: Mbikëqyrja
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kërkesave mbi përmbajtjen dhe mënyrën e dhënies së informacionit parakontraktor dhe kontraktor të kredisë konsumatore dhe kredisë hipotekare për konsumatorin, si dhe rregullimi i kredisë konsumatore dhe kredisë hipotekare.