Rregullore 4/2017 ''Për mbikëqyrjen e konsoliduar''

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 4 (e ndryshuar)
Data: 01.02.2017
Hyn në fuqi: 08.01.2020
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 24.12.2019
Kategoria: Mbikëqyrje
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve, rregullave dhe kërkesave rregullatore për realizimin e mbikëqyrjes së konsoliduar, për qëllime të administrimit të rrezikut që rrjedh nga grupi bankar dhe grupi financiar.