Rregullore 4/2017 ''Për mbikëqyrjen e konsoliduar''

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 4
Data: 01.02.2017
Hyn në fuqi: 01.12.2017
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 01.03.2017
Kategoria: Mbikëqyrje
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve, rregullave dhe kërkesave rregullatore për realizimin e mbikëqyrjes së konsoliduar, për qëllime të administrimit të rrezikut që rrjedh nga grupi bankar dhe grupi financiar.