Rregullore 67/2015 ''Për sistemin e kontrollit të brendshëm”, version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 67
Data: 02.09.2015
Hyn në fuqi: 05.01.2018
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 21.12.2017
Kategoria: Mbikëqyrje
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave për organizimin, funksionimin dhe strukturat përgjegjëse të sistemit të kontrollit të brendshëm të bankës dhe degës së bankës së huaj.