Sistemi Raportues për Shoqëritë e Kursim-Kreditit dhe të Unioneve të tyre

Tipi: Udhëzime
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 106
Data: 05.10.2016
Hyn në fuqi: 30.06.2017
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 25.10.2016
Kategoria: Mbikëqyrja
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare
Sistemi i raportimit të Shoqërive të Kursim-Kreditit dhe të Unioneve të tyre përmban formularët e raportimit që këto subjekte duhet të paraqesin pranë Bankës së Shqipërisë.