Udhëzim 33/2013 ''Mbi administrimin e rrezikut të normës së interesit në librin e bankës''

Tipi: Udhëzime
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 33
Data: 30.04.2013
Hyn në fuqi: 08.07.2013
Botuar në: Buletin Zyrtar
në datën: 24.06.2013
Kategoria: Mbikëqyrja
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare
Qëllimi i këtij udhëzimi është dhënia e rekomandimeve lidhur me administrimin e rrezikut, që vjen si rezultat i pozicionit të bankës në letrat me vlerë, në instrumentet e portofolit të tregtueshëm dhe të lëvizjes së normës së interesit si edhe vlerësimi nga bankat i mjaftueshmërisë dhe i efektivitetit të administrimit të rrezikut të normës së interesit.