Udhëzim 69/2003 ''Për raportimin e veprimeve të këmbimeve valutore''

Tipi: Udhëzime
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 69
Data: 30.07.2003
Hyn në fuqi: 23.08.2003
Botuar në: Buletin Zyrtar
në datën: 23.08.2003
Kategoria: Mbikëqyrja
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare
Në zbatim të nenit 10 të rregullores "Për veprimtarinë valutore", miratuar me vendimin nr.64, datë 30.07.2003 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë, bankat, degët e bankave të huaja dhe zyrat e këmbimeve valutore, raportojnë mbi veprimtarinë e tyre valutore pranë Bankës së Shqipërisë.