Akte të miratuara që priten të hyjnë në fuqi

  • Rregullore 27/2019 "Për raportin e mbulimit me likuiditet''

  •  

Tipi:

Rregullore                                  

Kategoria:

Mbikëqyrja

Miratoi:

Këshilli Mbikëqyrës

Departamenti:

Mbikëqyrja Bankare

Numër vendimi:

27

Botuar në:

17.04.2019

Hyrja në fuqi:

01.03.2020*

 *Me përjashtimet e përcaktuara në pikat 2, 3 dhe 4 të nenit 30 të rregullores.