“Akte të miratuara që priten të hyjnë në fuqi”

Në këtë rubrikë gjenden vendimet e Këshillit Mbikëqyrës së Bankës së Shqipërisë, të cilat janë miratuar, por pritet të hyjnë në fuqi në të ardhmen.

Vendimi nr. 27 datë 4.4.2018 “për disa ndryshime në Rregulloren “ Për kredinë konsumatore dhe kredinë hipotekare ””

Tipi:

Ndryshime në aktet rregullative

Kategoria:

Mbikëqyrje

Miratoi:

Këshilli Mbikëqyrës

Departamenti:

Mbikëqyrja Bankare

Numër vendimi:

Nr. 27 datë 4.4.2018

Botuar në:

Fletore Zyrtare nr. 57 datë 24.4.2018

Hyrja në fuqi:

1.6.2018

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu