Vendimi 52/2019, për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren ''Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja''

Tipi: Akte të miratuara që priten të hyjnë në fuqi
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 52
Data: 03.07.2019
Hyn në fuqi: 08.08.2019
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 24.07.2019
Kategoria: Mbikëqyrje
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare

Shënim: Vendimi 52/2019 hyn në fuqi në datë 8.8.2019, me përjashtim të ndryshimeve në nenin 13 të rregullores, të cilat hyjnë në fuqi në datë 1.1.2022 (sipas ndryshimeve me vendimin qarkullues të Këshillit Mbikëqyrës nr.33, datë 28.5.2020).

Përmbajtja