Vendimi 52/2019, për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren ''Për administrimin e rrezikut të kredisë nga bankat dhe degët e bankave të huaja''

Tipi: Akte të miratuara që priten të hyjnë në fuqi
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 52
Data: 03.07.2019
Hyn në fuqi: 08.08.2019
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 24.07.2019
Kategoria: Mbikëqyrje
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare

Shënim: Vendimi 52/2019 hyn në fuqi në datë 8.8.2019, me përjashtim të ndryshimeve në nenin 13 të rregullores, të cilat hyjnë në fuqi në datë 1.1.2021.