Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2019/I

Raporti Tremujor i Politikës Monetare, 2019/I
Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 14.02.2019
Data e shtypjes: 14.02.2019
Kategoria e materialit: Publikime Periodike / Raport i Politikës Monetare

Informacioni i ri ekonomik dhe monetar i marrë në analizë, sugjeron se ekonomia shqiptare vijon të ndjekë një trend pozitiv zhvillimi. Kërkesa agregate ka vijuar të rritet në gjysmën e dytë të vitit të shkuar, duke sjellë rritjen e prodhimit, zgjerimin e punësimit, dhe përmirësimin e ekuilibrave kryesorë ekonomikë dhe financiarë të vendit. Politika jonë monetare ka vijuar të japë një kontribut pozitiv, nëpërmjet gjenerimit të një ambienti financiar me norma të ulëta interesi si dhe nëpërmjet frenimit të presioneve mbiçmuese mbi kursin e këmbimit. Banka e Shqipërisë konstaton se kursi aktual stimulues i politikës monetare mbetet i përshtatshëm.

Përmbajtja