Analiza VBBK T1 - 2021

Analiza VBBK T1 - 2021
Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 06.04.2021
Data e shtypjes: 06.04.2021
Kategoria e materialit: Vrojtime periodike / Vrojtim i bizneseve dhe i konsumatorëve
Treguesi i ndjesisë ekonomike (TNE) vazhdoi tendencën përmirësuese gjatë tremujorit të parë të këtij viti. Niveli i tij shënoi vlerën 91.8 - rreth 10.3 pikë më lart se tremujori i katërt i vitit të kaluar. Megjithatë, ky nivel mbetet ende nën mesataren afatgjatë të treguesit, që prej fillimit të pandemisë një vit më parë (Grafik 1). Rritja tremujore e TNE-së i atribuohet si përmirësimit të besimit të bizneseve, ashtu edhe besimit të konsumatorëve.