Analiza VBBK T4 - 2019

Analiza VBBK T4 - 2019
Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 08.01.2020
Data e shtypjes: 08.01.2020
Kategoria e materialit: Vrojtime periodike / Vrojtim i bizneseve dhe i konsumatorëve
Treguesi i ndjesisë ekonomike (TNE) ra me 12.6 pikë përqindje gjatë tremujorit të katërt të vitit 2019, duke qëndruar pranë vlerës 95.4. Kjo rënie e zhvendosi TNE-në nën mesataren e tij afatgjatë (Grafik 1). Ky zhvillim pasqyroi si rënien e besimit të bizneseve, ashtu dhe atë të konsumatorëve.