Analiza VBBK gusht - 2022

Analiza VBBK gusht - 2022
Authori: Departamenti i Politikës Monetare
Data e prodhimit: 07.09.2022
Data e shtypjes: 07.09.2022
Kategoria e materialit: Vrojtime periodike / Vrojtim i bizneseve dhe i konsumatorëve
Treguesi i ndjesisë ekonomike (TNE) regjistroi rënie me 1.8 pikë në muajin gusht. Niveli aktual i tij, 104.4, vijon të qëndrojë mbi mesataren historike (Grafik 1). Rënia e TNE-së reflektoi rënien e besimit në sektorët e industrisë, të shërbimeve dhe të tregtisë.