Rregullat "Për bashkëpunimin me studentë, të cilët vazhdojnë studimet brenda ose jashtë Shqipërisë dhe kanë arritur rezultate të larta në studime"

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 53
Data: 10.07.2002
Hyn në fuqi: 31.07.2002
Botuar në: Buletin Zyrtar
në datën: 16.07.2002
Kategoria: Burime Njerezore
Departamenti: Burimet Njerëzore dhe Juridike
Banka e Shqipërisë, krijon kushte të përshtatëshme për studentët, të cilët gjatë periudhës së studimeve brenda ose jashtë vendit, kërkojnë të kryejnë praktikat mësimore, me objekt të caktuar njohjen e operacioneve të ndryshme pranë departamenteve të saj.