Rregullore "Mbi marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë me bashkëpunëtorë të jashtëm"

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 54
Data: 28.07.2010
Hyn në fuqi: 28.07.2010
Botuar në: Buletin Zyrtar
në datën: 05.08.2010
Kategoria: Burime Njerezore
Departamenti: Burimet Njerëzore dhe Juridike
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kritereve dhe procedurave të cilat rregullojnë marrëdhëniet e Bankës së Shqipërisë me bashkëpunëtorë të jashtëm, në funksion të realizimit të nevojave dhe të objektivave strategjikë të saj.