Rregullore Nr. 21 "Mbi marrëdhëniet e punës të personelit të Bankës së Shqipërisë"

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 21
Data: 16.05.2007
Hyn në fuqi: 15.10.2007
Botuar në: Buletin Zyrtar
në datën: 15.06.2007
Kategoria: Burime Njerezore
Departamenti: Burimet Njerëzore dhe Juridike
Rregullat mbi marrëdheniet e punës të punonjësve, përcaktojnë marrëdhëniet juridike të punës në Bankën e Shqipërisë në administratën në qendër dhe në administratën lokale, duke u bazuar në parimet e përcaktuara në ligjin nr.8269, datë 23.12.1997 "Për Bankën e Shqipërisë", si dhe në ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 "Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë".