Rregullore Nr. 37 "Mbi rregullat proceduriale të Bankës së Shqipërisë"

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 37
Data: 16.05.2001
Hyn në fuqi: 06.06.2001
Botuar në: Buletin Zyrtar
në datën: 24.05.2001
Kategoria: Burime Njerezore
Departamenti: Burimet Njerëzore dhe Juridike
Rregullat zbërthejnë dhe detajojnë zbatimin e Ligjit dhe të Statutit të Bankës së Shqipërisë.Ato kanë për objekt organizimin e punëve në Bankën e Shqipërisë, linjat e raportimit dhe përgjegjësitë administrative në Bankën e Shqipërisë.