Rregullore "PËR PROKURIMIN E MALLRAVE, TË SHËRBIMEVE DHE TË NDËRTIMEVE NË BANKËN E SHQIPËRISË"

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 0000
Data: 11.03.2003
Hyn në fuqi: 15.04.2003
Botuar në: Buletin Zyrtar
në datën: 15.04.2003
Kategoria: Të tjera
Departamenti: Shërbimet Logjistike
Rregullore per Organizimin e veprimtarisë që lidhet me prokurimin nga Banka e Shqipërisë, së mallrave, shërbimeve si dhe ndërtimit. Rregullorja është e nevojshme për rregullimin e ketij procesi në kushtet kur, institucioni është i përjashtuar nga zbatimi i dispozitave të ligjit për prokurimin publik në Republikën e Shqipërisë.