Marrëveshjet e Bankës së Shqipërisë me Ministrinë e Financave

Për të formalizuar dhe konkretizuar të drejtat dhe detyrimet e Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave, përfaqësuese e Qeverisë Shqiptare, në marrëdheniet dypalëshe, midis dy institucioneve përkatëse janë nënshkruar tre marrëveshje të veçanta.

Marrëveshja bazë ka si objekt rregullimin e marrëdhënieve ndërmjet Bankës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Financave në drejtim të:

  • mbajtjes dhe regjistrimit të veprimeve për buxhetin e shtetit në llogarinë bankare të Qeverisë në Bankën e Shqipërisë;
  • procedurave të dhënies së kredisë nga Banka e Shqipërisë për Qeverinë e Republikës së Shqipërisë;
  • derdhjen në buxhetin e shtetit të fitimit të Bankës së Shqipërisë.


Ndërsa dy marrëveshjet e tjera respektivisht për emetimin e bonove të thesarit dhe obligacioneve me afat më të gjatë se 1 vit, përcaktojnë të drejtat dhe detyrimet e palëve mbi aktivitetet respektive që lidhen me emetimin dhe maturimin e letrave me vlerë të emetuara nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë.

 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu