Udhëzim Nr.31, datë 26.12.2013 “Për emetimin nga Qeveria e Republikës së Shqipërisë, të Obligacioneve në formë regjistrimi” ( i ndryshuar)

Tipi: Udhëzime
Numer: ( I ndryshuar)
Data: 26.12.2013
Kategoria: Operacione
Departamenti: Operacionet Monetare

Në mbështetje të nenit 102, pika 4 të Kushtetutës dhe neneve 5 dhe 20 të Ligjit nr.9665, datë 18.12.2006 “ Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore të huasë në Republikën e Shqipërisë” të ndyshuar, Ministri i Financave dhe Ekonomisë.