Rregulle 55/2007 ''Për funksionimin e sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AECH)'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 55 (amended)
Data: 26.09.2007
Hyn në fuqi: 21.02.2014
Botuar në: Buletin Zyrtar
në datën: 29.01.2014
Kategoria: Sistem Pagesash
Departamenti: Departamenti i Sistemeve të pagesave
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave dhe i procedurave të organizimit dhe funksionimit të sistemit të klerimit të pagesave me vlerë të vogël (AECH).