Rregullore 37/2014 ''Për organizimin dhe funksionimin e Komitetit Kombëtar të Sistemit të Pagesave'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 37 (e ndryshuar)
Data: 25.06.2014
Hyn në fuqi: 21.04.2018
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 06.04.2018
Kategoria: Sistem Pagesash
Departamenti: Departamenti i Sistemeve të pagesave

Objekt i kësaj rregulloreje është përcaktimi i rregullave mbi organizimin dhe funksionimin e Komitetit Kombëtarë të Sistemit të Pagesave duke përkufizuar qëllimin, përbërjen, funksionet, kompetencat, vendimmarrjen, etj.