Rregullore 39/2011 "Për eksport-importet e kartëmonedhave dhe të monedhave metalike shqiptare"

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 39
Data: 25.05.2011
Hyn në fuqi: 30.06.2011
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 14.06.2011
Kategoria: Të tjera
Departamenti: Emisioni
Rregullorja ka për qëllim përcaktimin e sasisë dhe procedurave për eksport–importin e kartëmonedhave dhe monedhave metalike shqiptare, me ose pa kurs ligjor.