Rregullore 49/2013 "Për trajtimin e kartëmonedhave dhe monedhave Euro dhe të tjera të huaja të dyshuara të falsifikuara"

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 49
Data: 31.07.2013
Hyn në fuqi: 13.09.2013
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 28.08.2013
Kategoria: Të tjera
Departamenti: Emisioni
Rregullorja ka për qëllim përcaktimin e rregullave dhe procedurave për trajtimin e kartëmonedhave dhe monedhave euro dhe të tjera të huaja, të dyshuara si të falsifikuara.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu