Rregullore 76/ 2014 '’ Për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve (afisar)”

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 76 (E ndryshuar)
Data: 18.12.2014
Hyn në fuqi: 16.07.2018
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 20.07.2018
Kategoria: Sistem Pagesash
Departamenti: Operacionet Monetare
Objekti i rregullores është përcaktimi i rregullave dhe i procedurave për organizimin dhe funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe të shlyerjes së titujve (AFISaR: Albanian Financial Instrument Settlement and Registration).