Rregullore 67/2010 ''Mbi përmbajtjen e informacionit dhe funksionimin e Regjistrit të Kredive në Bankën e Shqipërisë''.

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 67
Data: 13.10.2010
Hyn në fuqi: 19.11.2010
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 04.11.2010
Kategoria: Mbikëqyrja
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i përmbajtjes së informacionit, parimeve dhe rregullave për funksionimin e Regjistrit të Kredive në Bankën e Shqipërisë, si dhe kushteve dhe kritereve për njohjen dhe përdorimin e informacionit që administrohet në të.