Rregullore 104/2016 ''Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 104
Data: 05.10.2016
Hyn në fuqi: 08.08.2019
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 24.07.2019
Kategoria: Licencim
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve, kërkesave, afateve, dokumentacionit dhe procedurave për: licencimin e shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre për të ushtruar veprimtari financiare në Republikën e Shqipërisë; dhënien e miratimeve paraprake gjatë ushtrimit të veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre; detyrimet për njoftime në Bankën e Shqipërisë gjatë ushtrimit të veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre; përcaktimin e kritereve për organet e shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre; riorganizimin juridik të shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre.

Shënim: Ndryshimet e rregullores sipas vendimit 48/2019 të Këshillit Mbikëqyrës, hyjnë në fuqi në datë 08.08.2019, me përjashtim të nenit 33/1 të rregullores, i cili hyn në fuqi në datë 31.12.2019.