Rregullore 104/2016 ''Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre''

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 104
Data: 05.10.2016
Hyn në fuqi: 09.11.2016
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 25.10.2016
Kategoria: Licencim
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve, kërkesave, afateve, dokumentacionit dhe procedurave për: licencimin e shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre për të ushtruar veprimtari financiare në Republikën e Shqipërisë; dhënien e miratimeve paraprake gjatë ushtrimit të veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre; detyrimet për njoftime në Bankën e Shqipërisë gjatë ushtrimit të veprimtarisë së shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre; përcaktimin e kritereve për organet e shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre; riorganizimin juridik të shoqërive të kursim-kreditit dhe të Unioneve të tyre.