Rregullore 1/2013 ''Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 01 (amended)
Data: 17.01.2013
Hyn në fuqi: 27.09.2017
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 12.09.2017
Kategoria: Licencim
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve, kërkesave, afateve, dokumentacionit dhe procedurave për: a)licencimin e subjekteve financiare jobanka, institucioneve financiare të mikrokredisë dhe të institucioneve të parasë elektronike për të ushtruar veprimtari financiare në Republikën e Shqipërisë; b)dhënien e miratimeve paraprake gjatë ushtrimit të veprimtarisë së subjekteve financiare jobanka, të institucioneve të mikrokredisë dhe të institucioneve të parasë elektronike; c)detyrimet për njoftime në Bankën e Shqipërisë gjatë ushtrimit të veprimtarisë së subjekteve financiare jobanka, institucioneve të mikrokredisë dhe të institucioneve të parasë elektronike; d)shfuqizuar.
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu