Rregullore 1/2013 ''Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë nga subjektet financiare jobanka'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 01 (I ndryshuar)
Data: 17.01.2013
Hyn në fuqi: 08.08.2019
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 24.07.2019
Kategoria: Licencim
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve, kërkesave, afateve, dokumentacionit dhe procedurave për: a) licencimin e subjekteve financiare jobanka, institucioneve financiare të mikrokredisë dhe të institucioneve të parasë elektronike për të ushtruar veprimtari financiare në Republikën e Shqipërisë; b) dhënien e miratimeve paraprake gjatë ushtrimit të veprimtarisë së subjekteve financiare jobanka, të institucioneve të mikrokredisë dhe të institucioneve të parasë elektronike; c) detyrimet për njoftime në Bankën e Shqipërisë gjatë ushtrimit të veprimtarisë së subjekteve financiare jobanka, institucioneve të mikrokredisë dhe të institucioneve të parasë elektronike; d) shfuqizuar.

Shënim: Ndryshimet e rregullores sipas vendimit 47/2019 të Këshillit Mbikëqyrës, hyjnë në fuqi në datë 08.08.2019, me përjashtim të nenit 30/1 të rregullores, i cili hyn në fuqi në datë 31.12.2019.