Rregullore 31/2007 ''Për licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 31 (amended)
Data: 06.06.2007
Hyn në fuqi: 29.04.2016
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 14.04.2016
Kategoria: Licencim
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve dhe i rregullave për licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor.