Rregullore 31/2007 ''Për licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 31 (I ndryshuar)
Data: 06.06.2007
Hyn në fuqi: 08.08.2019
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 24.07.2016
Kategoria: Licencim
Departamenti: Mbikëqyrje Bankare

Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve dhe i rregullave për licencimin, organizimin, veprimtarinë dhe mbikëqyrjen e zyrave të këmbimit valutor.

Shënim: Ndryshimet e rregullores sipas vendimit 49/2019 të Këshillit Mbikëqyrës, hyjnë në fuqi në datë 08.08.2019, me përjashtim të pikës 4/1 të nenit 19 të rregullores, e cila hyn në fuqi në datë 31.12.2019.