Rregullore 14/2009 ''Për licencimin dhe ushtrimin e veprimtarisë së bankave dhe degëve të bankave të huaja në Republikën e Shqipërisë'', version i integruar

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 14 (amended)
Data: 11.03.2009
Hyn në fuqi: 02.03.2016
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 15.02.2016
Kategoria: Licencim
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare
Objekti i kësaj rregulloreje është përcaktimi i kushteve, kërkesave afateve, dokumentacionit dhe procedurave për: a.licencimin e bankës dhe degës së bankës së huaj për të ushtruar veprimtari bankare dhe financiare në Republikën e Shqipërisë; b.miratimin e veprimtarive shtesë të bankës dhe degës së bankës së huaj; c.zgjerimin e rrjetit bankar pas licencimit të bankës dhe degës së bankës së huaj; d.detyrimet për njoftim në Bankën e Shqipërisë gjatë ushtrimit të veprimtarisë së bankës dhe degës së bankës së huaj; e.dhënien e miratimeve paraprake gjatë ushtrimit të veprimtarisë së bankës dhe degës së bankës së huaj; si dhe f.riorganizimin juridik të bankës (bashkimi, ndarja).
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu