Vendim 69/2010 "Tarifat e përdorimit të informacionit që mbahet në Regjistrin e Kredive të Bankës së Shqipërisë"

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 69
Data: 13.10.2010
Hyn në fuqi: 13.10.2010
Botuar në: Buletin Zyrtar
në datën: 03.11.2010
Kategoria: Mbikëqyrja
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare
Këto tarifa janë të zbatueshme me hyrjen në fuqi të rregullores “Mbi përmbajtjen e informacionit dhe funksionimin e Regjistrit të Kredive në Bankën e Shqipërisë” dhe të udhëzimit “Për procedurën e nxjerrjes së Raportit mbi Kredimarrësin dhe rishikimin e të dhënave që mbahen në Regjistrin e Kredive”, miratuar përkatësisht nga Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë me vendimet nr. 67, datë 13.10.2010 dhe nr. 68, datë 13.10.2010.