Urdhër 9431/2010 ''Për miratimin e të dhënave dhe llojit të informacionit që raportohet në Regjistrin e Kredive në Bankën e Shqipërisë''

Tipi: Urdhër
Miratoi: Këshilli Mbikeqyres
Numer: 9431
Data: 05.11.2010
Hyn në fuqi: 19.11.2010
Botuar në: Buletin Zyrtar
në datën: 10.01.2011
Kategoria: Mbikëqyrja
Departamenti: Mbikëqyrja Bankare
Në bazë dhe për zbatim të nenit 4, pika 4.1 të rregullores “Mbi rregullat proceduriale të Bankës së Shqipërisë” miratuar me vendimin nr. 37, datë 16.05.2001 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë dhe nenit 8, pika 3 të rregullores “Mbi përmbajtjen e informacionit dhe funksionimin e Regjistrit të Kredive në Bankën e Shqipërisë”, miratuar me vendimin nr. 67, datë 13.10.2010 të Këshillit Mbikëqyrës të Bankëssë Shqipërisë, me propozim të Departamentit të Mbikëqyrjes,
Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu