Vendimi 55/2018 “Për miratimin e disa ndryshimeve në rregulloren “për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve (afisar)”

Tipi: Vendime
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 55
Data: 16.07.2018
Hyn në fuqi: 16.07.2018
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 20.07.2018
Kategoria: Sistem Pagesash
Departamenti: Operacionet Monetare
Përcaktimi i rregullave dhe i procedurave për organizimin dhe funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe të shlyerjes së titujve (AFISaR: Albanian Financial Instrument Settlement and Registration).