Vendim 126/2016 ''Për disa ndryshime në rregulloren ''Për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve (AFISaR)''''

Tipi: Rregullore
Miratoi: Këshill Mbikëqyrës
Numer: 126
Data: 23.11.2016
Hyn në fuqi: 04.01.2017
Botuar në: Fletore Zyrtare
në datën: 05.12.2016
Kategoria: Sistem Pagesash
Departamenti: Operacionet Monetare
Ndryshimet ne rregulloren “Për funksionimin e sistemit qendror të regjistrimit dhe shlyerjes së titujve (AFISaR)” konsistojnë kryesisht në ndryshimin e komisioneve për operimin e sistemit AFISaR.