Njoftime për tendera

Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit të disa kondicionerëve dhe sistemeve të kondicionimit në disa nga godinat dhe në degët e Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,900,000 Lekë.


Blerje e një licence të re të programit “IBM SPSS Statistics'', si dhe rinovimi i Software Subscription për 5 licenca ekzistuese të këtij programi

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,556,804 Lekë.


Shërbimi vjetor i mirëmbajtjes dhe riparimit te ashensorëve ne godinat e Bankës se Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 2,000,000 Lekë.

1 deri 3 nga 3
Faqe 1 nga 1