Njoftime për tendera

Shërbimi i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemit të kondicionimit në godinën qëndrore të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjecare

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3,400,000 Lekë.


Shtypja e botimeve të Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 6,068,400 Lekë.


Sigurimi i pronës për disa objekte të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 6,800,000 Lekë

Shërbim konsulence në fushën e redaktimit (proofreading) në gjuhën angleze për përcjelljen në publik të informacionit të BSH për vitin 2019

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Ftesë për kuotim kombëtare”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 472,000 Lekë”.


Realizimi i lidhjes online ndërmjet godinave të Bankës së Shqipërisë për një periudhë tre vjeçare

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 9,720,000 Lekë.


Sigurimi i koleksioneve të muzeut të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,515,000 Lekë

Shërbimi 3-vjeçar i mirëmbajtjes dhe riparimit të sistemeve të mbrojtjes elektronike në objektet dhe degët e Bankës së Shqipërisë
Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 27,000,000 Lekë

Blerje e suportit vjetor të produkteve “McAfee Endpoint Protection Advanced Suite” - 500 licenca dhe “McAfee Complete Data Protection” - 80 licenca

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 1,629,600 Lekë.


“Blerje pajisje kanlecarie, letër format A4 dhe bojë për printera, për nevojat e Bankës së Shqipërisë për një periudhë një vjeçare”

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 8,500,000 Lekë.


Sigurimi i jetës, kujdesit shëndetësor dhe siguracioni i shëndetit në udhëtim për punonjësit e Bankës së Shqipërisë, për një periudhë tre vjeçare

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 71,082,000 Lekë”.

11 deri 20 nga 23
Faqe 2 nga 3