Njoftime për tendera

Blerje pajisje dhe aksesorë të sistemeve të mbrojtjes elektronike për nevojat e Bankës së Shqipërisë

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 3,718,400 Lekë”.


Blerje makine shkaterrimi monedhash metalike per nevojat e Bankes se Shqiperise

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar shoqeruar me ftesa direkte kandidateve te huaj”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 11,775,400 Lekë ose 93,300 Euro”.


Blerje dhe instalim I sistemeve te vezhgimit per nevojat e degeve te Bankes se Shqiperise

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: Blerje dhe instalim I sistemeve te vezhgimit per nevojat e degeve te Bankes se Shqiperise

‘Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit “Tender i hapur kombëtar”, për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër, me fond limit 126,000,000 Lekë”.

21 deri 23 nga 23
Faqe 3 nga 3