Sigurimi i pronës për disa objekte të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare

Banka e Shqipërisë kërkon të realizojë objektin e prokurimit: "Sigurimi i pronës për disa objekte të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare"

Banka e Shqipërisë fton kandidatët e interesuar, të marrin pjesë në procedurën e prokurimit "Tender i Hapur Kombëtar", për realizimin e objektit të prokurimit si më sipër me fond limit 6,384,000 Lekë.

Dokumentet e tenderit mund të tërhiqen pranë Sektorit të Prokurimeve të Departamentit të Administrimit, të Bankës së Shqipërisë, me adresë: Rruga e Dibrës, Kompleksi "Halili", Kulla A, Tiranë, Tel. 042419411, çdo ditë nga ora 10.00 - 13.00 nga çdo person i autorizuar, me paraqitjen e një kërkese me shkrim.

Tërheqja e dokumenteve mund të bëhet vetëm pasi të keni bërë paraprakisht pagesën e pakthyeshme prej 500 Lekë, pranë një banke tregtare në llogarinë e Bankës së Shqipërisë sipas detajeve të mëposhtme:

Përfituesi Banka e Shqipërisë
BIC STANALTR
IBAN AL68 1011 1008 0000 0000 2222 222L; BIC
Përshkrimi Blerje dokumente tenderi për tenderin me objekt: "Sigurimi i pronës për disa objekte të Bankës së Shqipërisë, për një periudhë një vjeçare"


Oferta duhet të paraqitet në zyrën e Sektorit të Prokurimit, pranë Departamentit të Administrimit, në Bankën e Shqipërisë, më datë   03  Maj 2018, ora 11:00, kohë në të cilën do të hapet edhe tenderi ku ftohen të marrin pjesë kandidatët ose përfaqësuesit e autorizuar të tyre.

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu