Kalendari i Mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për vitin 2019

Më poshtë do të gjeni kalendarë të ndryshëm, të cilët ju vijnë në ndihmë për të ndjekur përditësimin e informacionit që publikon Banka e Shqipërisë.

09 janar 2019
Miratim i programit të Këshillit Mbikëqyrës
06 shkurt 2019
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Deklarata e Politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2018
13 mars 2019
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë
 • Shpërndarja e fitimit neto të Bankës së Shqipërisë
28 mars 2019
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i ndërmjetëm i politikës monetare
 • Miratimi i pasqyrave financiare
03 prill 2019
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2018
 • Analiza e sistemit bankar
08 maj 2019
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti tremujor i politikës monetare
05 qershor 2019
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Analiza ''Mbi qëndrueshmërinë e sektorit bankar dhe sistemit financiar''
 • Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes
 • Analiza e sistemit bankar dhe për institucionet financiare jobanka
03 korrik 2019
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i ndërmjetëm i politikës monetare
07 gusht 2019
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Deklarata e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin e parë 2019
04 shtator 2019
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i Stabilitetit Financiar për gysmën e parë të vitit 2019
 • Analiza e sistemit bankar
02 tetor 2019
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i ndërmjetëm i politikës monetare
06 nëntor 2019
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti tremujor i politikës monetare
27 nëntor 2019
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Miratimi i buxhetit të Bankës së Shqipërisë
04 dhjetor 2019
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Analiza ''Mbi qëndrueshmërinë e sektorit bankar dhe sistemit financiar''
 • Analiza e sistemit bankar
18 dhjetor 2019
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i ndërmjetëm i politikës monetare

*Përditësuar 11 janar 2019