Kalendari i Mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë për vitin 2018

Më poshtë do të gjeni kalendarë të ndryshëm, të cilët ju vijnë në ndihmë për të ndjekur përditësimin e informacionit që publikon Banka e Shqipërisë.

10 janar 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
07 shkurt 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Deklarata e Politikës Monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2017
15 mars 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti Vjetor i Bankës së Shqipërisë
 • Shpërndarja e fitimit neto të Bankës së Shqipërisë
28 mars 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i ndërmjetëm i politikës monetare
 • Miratimi i pasqyrave financiare
04 prill 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i Stabilitetit Financiar për gjashtëmujorin e dytë të vitit 2017
 • Analiza e sistemit bankar
02 maj 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti tremujor i politikës monetare
06 qershor 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Analiza ''Mbi qëndrueshmërinë e sektorit bankar dhe sistemit financiar''
 • Raporti Vjetor i Mbikëqyrjes
 • Analiza e sistemit bankar dhe për institucionet financiare jobanka
04 korrik 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i ndërmjetëm i politikës monetare
01 gusht 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Deklarata e politikës monetare të Bankës së Shqipërisë për gjashtëmujorin e parë 2018
06 shtator 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i Stabilitetit Financiar për gysmën e parë të vitit 2018
 • Analiza e sistemit bankar
03 tetor 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i ndërmjetëm i politikës monetare
07 nëntor 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës*
 • Raporti tremujor i politikës monetare*
21 nëntor 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Miratimi i buxhetit të Bankës së Shqipërisë
05 dhjetor 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Analiza ''Mbi qëndrueshmërinë e sektorit bankar dhe sistemit financiar''
 • Analiza e sistemit bankar
19 dhjetor 2018
Mbledhje e Këshillit Mbikëqyrës
 • Raporti i ndërmjetëm i politikës monetare

*Mbledhja do të shtyhet deri në një njoftim të dytë.

*Prezantimi do të shtyhet deri në një njoftim të dytë.

*Përditësuar 6 nëntor 2018

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu