Kalendari i statistikave 2020

 

Statistika të kursit të këmbimit

31 janar 2020
Statistika të kursit të këmbimit – Janar 2020
28 shkurt 2020
Statistika të kursit të këmbimit – Shkurt 2020
31 mars 2020
Statistika të kursit të këmbimit – Mars 2020
30 prill 2020
Statistika të kursit të këmbimit – Prill 2020
29 maj 2020
Statistika të kursit të këmbimit – Maj 2020
30 qershor 2020
Statistika të kursit të këmbimit – Qershor 2020
30 korrik 2020
Statistika të kursit të këmbimit – Korrik 2020
31 gusht 2020
Statistika të kursit të këmbimit – Gusht 2020
30 shtator 2020
Statistika të kursit të këmbimit – Shtator 2020
30 tetor 2020
Statistika të kursit të këmbimit – Tetor 2020
27 nëntor 2020
Statistika të kursit të këmbimit – Nëntor 2020
31 dhjetor 2020
Statistika të kursit të këmbimit – Dhjetor 2020

Statistika të rezervës ndërkombëtare

31 janar 2020
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Dhjetor 2019
28 shkurt 2020
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Janar 2020
31 mars 2020
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Shkurt 2020
30 prill 2020
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Mars 2020
29 maj 2020
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Prill 2020
30 qershor 2020
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Maj 2020
30 korrik 2020
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Qershor 2020
31 gusht 2020
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Korrik 2020
30 shtator 2020
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Gusht 2020
30 tetor 2020
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Shtator 2020
27 nëntor 2020
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Tetor 2020
31 dhjetor 2020
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Nëntor 2020

Statistika të sistemit të pagesave

10 janar 2020
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Nëntor 2019
10 shkurt 2020
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Dhjetor 2019
25 shkurt 2020
Statistika vjetore të sistemeve të pagesave – Dhjetor 2019
Statistika tremujore të sistemeve të pagesave – T IV 2019
10 mars 2020
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Janar 2020
10 prill 2020
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Shkurt 2020
11 maj 2020
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Mars 2020
26 maj 2020
Statistika tremujore të sistemeve të pagesave – T I 2020
10 qershor 2020
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Prill 2020
10 korrik 2020
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Maj 2020
10 gusht 2020
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Qershor 2020
25 gusht 2020
Statistika tremujore të sistemeve të pagesave – T II 2020
10 shtator 2020
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Korrik 2020
12 tetor 2020
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Gusht 2020
10 nëntor 2020
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Shtator 2020
25 nëntor 2020
Statistika tremujore të sistemeve të pagesave – T III 2020
10 dhjetor 2020
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Tetor 2020

Statistika të korporatave depozituese

05 shkurt 2020
Depozitat dhe huatë sipas rrethit – T IV 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Dhjetor 2019
Statistika monetare – Dhjetor 2019
14 shkurt 2020
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Janar 2020
28 shkurt 2020
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit_T IV_2019
Statistika monetare – Janar 2020
13 mars 2020
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Shkurt 2020
30 mars 2020
Statistika monetare – Shkurt 2020
15 prill 2020
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Mars 2020
30 prill 2020
Depozitat dhe huatë sipas rrethit – T I 2020
Statistika monetare – Mars 2020
15 maj 2020
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Prill 2020
29 maj 2020
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit – T I 2020
Statistika monetare – Prill 2020
15 qershor 2020
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Maj 2020
29 qershor 2020
Statistika monetare – Maj 2020
15 korrik 2020
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Qershor 2020
30 korrik 2020
Depozitat dhe huatë sipas rrethit – T II 2020
Statistika monetare – Qershor 2020
14 gusht 2020
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Korrik 2020
28 gusht 2020
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit – T II 2020
Statistika monetare – Korrik 2020
15 shtator 2020
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Gusht 2020
29 shtator 2020
Statistika monetare – Gusht 2020
15 tetor 2020
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Shtator 2020
29 tetor 2020
Depozitat dhe huatë sipas rrethit – T III 2020
Statistika monetare – Shtator 2020
13 nëntor 2020
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Tetor 2020
27 nëntor 2020
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim–kreditit – T III 2020
Statistika monetare – Tetor 2020
15 dhjetor 2020
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Nëntor 2020
29 dhjetor 2020
Statistika monetare – Nëntor 2020

Statistika të korporatave të tjera financiare

30 mars 2020
Statistika të korporatave të tjera financiare – T IV 2019
29 qershor 2020
Statistika të korporatave të tjera financiare – T I 2020
29 shtator 2020
Statistika të korporatave të tjera financiare – T II 2020
29 dhjetor 2020
Statistika të korporatave të tjera financiare – TIII 2020

Statistika Bankare

10 janar 2020
Tregues të shëndetit financiar – Nëntor 2019
10 shkurt 2020
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave – T IV 2019
Tregues të shëndetit financiar – Dhjetor 2019
10 mars 2020
Tregues të shëndetit financiar – Janar 2020
10 prill 2020
Tregues të shëndetit financiar – Shkurt 2020
08 maj 2020
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave – T I 2020
Tregues të shëndetit financiar – Mars 2020
10 qershor 2020
Tregues të shëndetit financiar – Prill 2020
10 korrik 2020
Tregues të shëndetit financiar – Maj 2020
10 gusht 2020
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave – T II 2020
Tregues të shëndetit financiar – Qershor 2020
10 shtator 2020
Tregues të shëndetit financiar – Korrik 2020
09 tetor 2020
Tregues të shëndetit financiar – Gusht 2020
10 nëntor 2020
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave – T III 2020
Tregues të shëndetit financiar – Shtator 2020
10 dhjetor 2020
Tregues të shëndetit financiar – Tetor 2020

Statistika të sektorit të jashtëm

25 mars 2020
Statistika të sektorit të jashtëm (PIN ID) T IV 2019
Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto – T IV 2019
10 qershor 2020
Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto – T I 2020
25 qershor 2020
Statistika të sektorit të jashtëm (PIN ID) TI 2020
10 shtator 2020
Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto – T II 2020
25 shtator 2020
Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) TII 2020
30 tetor 2020
Tregtia Ndërkombëare e Shërbimeve 2019
10 dhjetor 2020
Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto – T III 2020
24 dhjetor 2020
Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) T III 2020

Statistika të llogarive financiare sipas sektorëve

30 tetor 2020
Statistika të llogarive financiare sipas sektorëve Dhjetor 2019