Kalendari i statistikave

Statistika Bankare

05 janar 2018
Tregues të shëndetit financiar – Nëntor 2017
07 shkurt 2018
Tregues të shëndetit financiar – Dhjetor 2017
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave – T4 2017
08 shkurt 2018
Tregues të shëndetit financiar – Korrik 2018
05 mars 2018
Tregues të shëndetit financiar – Janar 2018
05 prill 2018
Tregues të shëndetit financiar – Shkurt 2018
04 maj 2018
Tregues të shëndetit financiar – Mars 2018
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave – T1 2018
05 qershor 2018
Tregues të shëndetit financiar – Prill 2018
05 korrik 2018
Tregues të shëndetit financiar – Maj 2018
06 gusht 2018
Tregues të shëndetit financiar – Qershor 2018
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave – T2 2018
05 tetor 2018
Tregues të shëndetit financiar – Gusht 2018
05 nëntor 2018
Tregues të shëndetit financiar – Shtator 2018
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave – T3 2018
05 dhjetor 2018
Tregues të shëndetit financiar – Tetor 2018

Statistika të korporatave depozituese

07 shkurt 2018
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Dhjetor 2017
Statistika monetare – Dhjetor 2017
Depozitat dhe huatë sipas rrethit – T4 2017
15 shkurt 2018
Bilanci sektorial & paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Janar 2018
28 shkurt 2018
Statistika monetare – Janar 2018
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit – T4 2017
15 mars 2018
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Shkurt 2018
30 mars 2018
Statistika monetare – Shkurt 2018
16 prill 2018
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Mars 2018
30 prill 2018
Statistika monetare – Mars 2018
Depozitat dhe huatë sipas rrethit – T1 2018
15 maj 2018
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Prill 2018
30 maj 2018
Statistika monetare – Prill 2018
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit – T1 2018
14 qershor 2018
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Maj 2018
29 qershor 2018
Statistika monetare – Maj 2018
16 korrik 2018
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Qershor 2018
30 korrik 2018
Statistika monetare – Qershor 2018
Depozitat dhe huatë sipas rrethit – T2 2018
15 gusht 2018
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Korrik 2018
30 gusht 2018
Statistika monetare – Korrik 2018
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim-kreditit – T2 2018
14 shtator 2018
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Gusht 2018
01 tetor 2018
Statistika monetare – Gusht 2018
15 tetor 2018
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Shtator 2018
30 tetor 2018
Statistika monetare – Shtator 2018
Depozitat dhe huatë sipas rrethit – T3 2018
15 nëntor 2018
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Tetor 2018
30 nëntor 2018
Statistika monetare – Tetor 2018
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim–kreditit – T3 2018
14 dhjetor 2018
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Nëntor 2018
28 dhjetor 2018
Statistika monetare – Nëntor 2018

Statistika të korporatave të tjera financiare

30 mars 2018
Statistika të korporatave të tjera financiare – T4 2017
29 qershor 2018
Statistika të korporatave të tjera financiare – T1 2018
01 tetor 2018
Statistika të korporatave të tjera financiare – T2 2018
28 dhjetor 2018
Statistika të korporatave të tjera financiare – T3 2018

Statistika të kursit të këmbimit

31 janar 2018
Statistika të kursit të këmbimit – Janar 2018
28 shkurt 2018
Statistika të kursit të këmbimit – Shkurt 2018
30 mars 2018
Statistika të kursit të këmbimit – Mars 2018
30 prill 2018
Statistika të kursit të këmbimit – Prill 2018
31 maj 2018
Statistika të kursit të këmbimit – Maj 2018
29 qershor 2018
Statistika të kursit të këmbimit – Qershor 2018
31 korrik 2018
Statistika të kursit të këmbimit – Korrik 2018
31 gusht 2018
Statistika të kursit të këmbimit – Gusht 2018
28 shtator 2018
Statistika të kursit të këmbimit – Shtator 2018
31 tetor 2018
Statistika të kursit të këmbimit – Tetor 2018
30 nëntor 2018
Statistika të kursit të këmbimit – Nëntor 2018
31 dhjetor 2018
Statistika të kursit të këmbimit – Dhjetor 2018

Statistika të llogarive financiare sipas sektorëve

24 dhjetor 2018
Statistika të llogarive financiare sipas sektorëve 2017, 2016

Statistika të rezervës ndërkombëtare

31 janar 2017
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Dhjetor 2017
28 shkurt 2018
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Janar 2018
30 mars 2018
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Shkurt 2018
30 prill 2018
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Mars 2018
31 maj 2018
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Prill 2018
29 qershor 2018
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Maj 2018
31 korrik 2018
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Qershor 2018
31 gusht 2018
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Korrik 2018
28 shtator 2018
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Gusht 2018
31 tetor 2018
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Shtator 2018
30 nëntor 2018
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Tetor 2018
31 dhjetor 2018
Statistika të rezervës ndërkombëtare – Nëntor 2018

Statistika të sektorit të jashtëm

23 mars 2018
Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto – T4 2017
26 mars 2018
Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) – T4 2017
11 qershor 2018
Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto – T1 2018
25 qershor 2018
Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) – T1 2018
10 shtator 2018
Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto – T2 2018
24 shtator 2018
Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) – T2 2018
11 dhjetor 2018
Bilanci i pagesave dhe borxhi i jashtëm bruto – T3 2018
24 dhjetor 2018
Statistika të sektorit të jashtëm (PIN, ID) – T3 2018

Statistika të sistemit të pagesave

10 janar 2018
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Nëntor 2017
12 shkurt 2018
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Dhjetor 2017
26 shkurt 2018
Statistika tremujore të sistemeve të pagesave – T4 2017
Statistika vjetore të sistemeve të pagesave – 2017
12 mars 2018
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Janar 2018
10 prill 2018
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Shkurt 2018
10 maj 2018
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Mars 2018
25 maj 2018
Statistika tremujore të sistemeve të pagesave – T1 2018
11 qershor 2018
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Prill 2018
10 korrik 2018
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Maj 2018
10 gusht 2018
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Qershor 2018
27 gusht 2018
Statistika tremujore të sistemeve të pagesave – T2 2018
10 shtator 2018
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Korrik 2018
10 tetor 2018
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Gusht 2018
12 nëntor 2018
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Shtator 2018
26 nëntor 2018
Statistika tremujore të sistemeve të pagesave – T3 2018
11 dhjetor 2018
Statistika mujore të sistemeve të pagesave – Tetor 2018

 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu