Kalendari i statistikave 2019

Statistika të sistemeve të pagesave

10 janar 2019
Statistika të sistemeve të pagesave Nëntor 2018
11 shkurt 2019
Statistika të sistemeve të pagesave - Dhjetor 2018
25 shkurt 2019
Statistika të sistemeve të pagesave -T4 2018
Statistika të sistemeve të pagesës Dhjetor 2018
11 mars 2019
Statistika të sistemeve të pagesave -Janar 2019
10 prill 2019
Statistika të sistemeve të pagesave -Shkurt 2019
10 maj 2019
Statistika të sistemeve të pagesave -Mars 2019
27 maj 2019
Statistika të sistemeve të pagesave -T1 2019
10 qershor 2019
Statistika të sistemeve të pagesave -Prill 2019
10 korrik 2019
Statistika të sistemeve të pagesave -Maj 2019
13 gusht 2019
Statistika të sistemeve të pagesave -Qershor 2019
26 gusht 2019
Statistika të sistemeve të pagesave -T2 2019
10 shtator 2019
Statistika të sistemeve të pagesave -Korrik 2019
10 tetor 2019
Statistika të sistemeve të pagesave - Gusht 2019
11 nëntor 2019
Statistika të sistemeve të pagesave - Shtator 2019
25 nëntor 2019
Statistika të sistemeve të pagesave -T3 2019
10 dhjetor 2019
Statistika të sistemeve të pagesave - Tetor 2019

Statistika të korporatave depozituese

24 dhjetor 2018
Statistika monetare – Tetor 2019
Depozita dhe hua sipas rrethit -T1 2019
05 shkurt 2019
Statistika monetare – Dhjetor 2018
Depozita dhe hua sipas rrethit -T4 2018
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Dhjetor 2018
15 shkurt 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Janar 2019
28 shkurt 2019
Statistika monetare – Janar 2019
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim kreditit - T4 2018
15 mars 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Shkurt
29 mars 2019
Statistika monetare – Shkurt 2019
15 prill 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë March
30 prill 2019
Statistika monetare – Mars 2019
15 maj 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Prill
30 maj 2019
Statistika monetare – Prill 2019
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim kreditit - T1 2019
14 qershor 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Maj
28 qershor 2019
Statistika monetare – Maj 2019
15 korrik 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Qershor
30 korrik 2019
Statistika monetare – Qershor 2019
Depozita dhe hua sipas rrethit -T2 2019
15 gusht 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Korrik 2019
29 gusht 2019
Statistika monetare – Korrik 2019
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim kreditit - T2 2019
16 shtator 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Gusht
27 shtator 2019
Statistika monetare – Gusht 2019
15 tetor 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Shtator 2019
30 tetor 2019
Statistika monetare – Shtator 2019
Depozita dhe hua sipas rrethit -T3 2019
15 nëntor 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Tetor
27 nëntor 2019
Bilanci sektorial i shoqërive të kursim kreditit - T3 2019
16 dhjetor 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e Bankës së Shqipërisë – Nëntor
27 dhjetor 2019
Statistika monetare – Nëntor 2019

Statistika të korporatave të tjera financiare

29 mars 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare - T4 2018
28 qershor 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare - I 2019
27 shtator 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare - II 2019
27 dhjetor 2019
Bilanci sektorial dhe paraqitja monetare e korporatave të tjera financiare - III 2019

Statistika bankare

10 janar 2019
Tregues të shëndetit financiar – Nëntor 2018
08 shkurt 2019
Tregues të shëndetit financiar – Dhjetor 2018
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave – Tremujori VI
08 mars 2019
Tregues të shëndetit financiar – Janar 2019
10 prill 2019
Tregues të shëndetit financiar – Shkurt 2019
10 maj 2019
Tregues të shëndetit financiar – Mars 2019
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave – Tremujori i I
10 qershor 2019
Tregues të shëndetit financiar – Prill 2019
10 korrik 2019
Tregues të shëndetit financiar – Maj 2019
09 gusht 2019
Tregues të shëndetit financiar – Qershor 2019
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave – Tremujorit II
10 shtator 2019
Tregues të shëndetit financiar – Korrik 2019
10 tetor 2019
Tregues të shëndetit financiar – Gusht 2019
08 nëntor 2019
Tregues të shëndetit financiar – Shtator 2019
Të dhëna të pasqyrave financiare të bankave – Tremujori III
10 dhjetor 2019
Tregues të shëndetit financiar – Tetor 2019

Statistika të kursit të këmbimit

31 janar 2019
Statistika të kursit të këmbimit - Janar
28 shkurt 2019
Statistika të kursit të këmbimit - Shkurt
29 mars 2019
Statistika të kursit të këmbimit - Mars
30 prill 2019
Statistika të kursit të këmbimit - Prill
31 maj 2019
Statistika të kursit të këmbimit - Maj
28 qershor 2019
Statistika të kursit të këmbimit - Qershor
31 korrik 2019
Statistika të kursit të këmbimit - Korrik
30 gusht 2019
Statistika të kursit të këmbimit - Gusht
30 shtator 2019
Statistika të kursit të këmbimit - Shtator
31 tetor 2019
Statistika të kursit të këmbimit - Tetor
27 nëntor 2019
Statistika të kursit të këmbimit -Nëntor
31 dhjetor 2019
Statistika të kursit të këmbimit -Dhjetor
    

Statistika të llogarive financiare sipas sektorëve

25 nëntor 2019
Statistika të llogarive financiare sipas sektorëve Dhjetor 2018
 

Statistika të rezervës ndërkombëtare

31 janar 2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare Dhjetor 2018
28 shkurt 2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare Janar 2019
29 mars 2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare Shkurt 2019
30 prill 2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare Mars 2019
31 maj 2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare Prill 2019
28 qershor 2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare Maj 2019
31 korrik 2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare Qershor 2019
30 gusht 2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare Korrik 2019
30 shtator 2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare Gusht 2019
31 tetor 2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare Shtator 2019
27 nëntor 2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare Tetor 2019
31 dhjetor 2019
Statistika të rezervës ndërkombëtare Nëntor 2019
   

Statistika të sektorit të jashtëm

25 mars 2019
Bilanci i pagesave & Borxhi i jashtëm bruto - T4 2019
Statistika të sektorit të jashtëm ( PIN, ID) - T4 2018
10 qershor 2019
Bilanci i pagesave & Borxhi i jashtëm bruto - T1 2019
25 qershor 2019
Statistika të sektorit të jashtëm ( PIN, ID) - T1 2019
10 shtator 2019
Bilanci i pagesave & Borxhi i jashtëm bruto - T2 2019
25 shtator 2019
Statistika të sektorit të jashtëm ( PIN, ID) -T2 2019
10 dhjetor 2019
Bilanci i pagesave & Borxhi i jashtëm bruto - T3 2019
24 dhjetor 2019
Statistika të sektorit të jashtëm ( PIN, ID) - T3 2019