Kalendari i vrojtimeve

Vrojtimet e Besimit

Njësia që kryen vrojtimin në terren: INSTAT

16 janar 2018
Vrojtimi i Besimit – T4 2017
10 prill 2018
Vrojtimet e Besimit T1 - 2018
09 korrik 2018
Vrojtimet e Besimit T2 - 2018
08 tetor 2018
Vrojtimet e Besimit T3 - 2018

Vrojtimet e Aktivitetit Kreditues

Njësia që kryen vrojtimin në terren: Banka e Shqipërisë
19 janar 2018
Aktiviteti Kreditues T4 - 2017
20 prill 2018
Aktiviteti Kreditues T1 - 2018
20 korrik 2018
Aktiviteti Kreditues T2 - 2018
18 tetor 2018
Aktiviteti Kreditues T3 - 2018
 

Për të vizituar faqen e vjetër të internetit, klikoni këtu