Kalendari i vrojtimeve 2019

Vrojtimet e Besimit

Njësia që kryen vrojtimin në terren: INSTAT

07 janar 2019
Vrojtimet e Besimit T4 - 2018
08 prill 2019
Vrojtimet e Besimit T1 - 2019
08 korrik 2019
Vrojtimet e Besimit T2 - 2019
07 tetor 2019
Vrojtimet e Besimit T3 - 2019

Vrojtimet e Aktivitetit Kreditues

Njësia që kryen vrojtimin në terren: Banka e Shqipërisë
18 janar 2019
Aktiviteti Kreditues T4 - 2018
19 prill 2019
Aktiviteti Kreditues T1 - 2019
19 korrik 2019
Aktiviteti Kreditues T2 - 2019
18 tetor 2019
Aktiviteti Kreditues T3 - 2019