Kalendari i vrojtimeve 2020

Vrojtimet e Besimit

Njësia që kryen vrojtimin në terren: INSTAT

08 janar 2020
Vrojtimet e Besimit T4 - 2019
06 prill 2020
Vrojtimet e Besimit T1 - 2020
06 korrik 2020
Vrojtimet e Besimit T2 - 2020
05 tetor 2020
Vrojtimet e Besimit T3 - 2020

Vrojtimet e Aktivitetit Kreditues

Njësia që kryen vrojtimin në terren: Banka e Shqipërisë
20 janar 2020
Aktiviteti Kreditues T4 - 2019
21 prill 2020
Aktiviteti Kreditues T1 – 2020
20 korrik 2020
Aktiviteti Kreditues T2 - 2020
20 tetor 2020
Aktiviteti Kreditues T3 - 2020